Do 27.4. DOPRAVA ZDARMA na nákup nad 300 Kč.

Reklamace a záruční podmínky

REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Potřebujete zboží zakoupené na Bosonožce reklamovat?

Velmi nás mrzí, že produkt od Bosonožky nesplnil plně Vaše očekávání. Uděláme vše pro to, aby byl pro Vás proces reklamace maximálně jednoduchý. Vaši reklamaci vyplníme v co nejkratším čase. Prosím, klikněte na odkaz "reklamační asistent" uveden níže. Děkujeme.

 

REKLAMAČNÍ ASISTENT

 

Jakmile byla reklamace zadána na naší reklamační platformě, na kterou se dostanete proklikem výše, postupujte, prosím, následovně:

    • Zboží očistěte a pečlivě zabalte, ať nedojde k jeho poškození během přepravy. Znečištěnou obuv k reklamačnímu řízení nepřijmeme.
    • Do zásilky přiložte doklad o koupi nebo jeho kopii a informaci, že zboží reklamujete.
    • zašlete na naši adresu, využijte štítek Zásilkovny, který Vám zašleme. Stačí vyplnit email výše a řídit se pokyny v emailu. Pokud budete balíček zasílat Vámi zvoleným dopravcem, doporučujeme balíček pojistit ve výši ceny obsaženého zboží. Pokud zboží na reklamaci nedodáte, nebude možné ji v zákonné 30denní lhůtě vyřídit a dojde tak k jejímu zamítnutí.
    • Reklamaci vyřídíme co nejrychleji

 

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ŽIVOTNOST VÝROBKU

 

Tento reklamační řád eshopu www.bosonozka.cz provozovaný společností bosono s.r.o. (dále "prodávající"), slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Záruční podmínky 

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura). Často se mylně zaměňují dva pojmy: záruční doba a životnost výrobku. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží – vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. V našem eshopu najdete zejména obuv barefootovou, to znamená že tato se vyznačuje tenkou a vysoce flexibilní podešví, která je citlivá pro použití na tvrdých městských površích, kde dochází k jejímu rychlému opotřebení. 

 

Reklamace


V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. 

a) Vady odstranitelné - u vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu.

b) Vady neodstranitelné  - u vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci nebo mu bude vrácena kupní cena.

 

Zákazník nemá právo na vrácení, opravu či výměnu zboží od prodávajícího, pokud:

 1. špatným užíváním způsobil závadu,
 2. zboží zkusil opravit sám a tím jej poničil,,
 3. již zboží nechce např. kvůli špatné velikosti, barvě či kvůli tomu, že mu nevyhovuje
 4. pokud nereklamoval zboží okamžitě po zjištění závady
 5. pokud je produkt znehodnocen a opotřeben běžným užíváním.
 6. zboží bylo používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
 7. vada byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při nehodě či násilným poškozením.

 

Upozorňujeme, že barefootová obuv je díky svým specifickým vlastnostem náchylná k mechanickému poškození. 

Zároveň vzhledem ke specifickému využití dětské obuvi (charakter dětské chůze, použití odrážedel, koloběžek, ježdění na skluzavce) je obuv velmi často vystavena mechanickému poškození - okopání, odření, obroušení podešví. Tato případná mechanická poškození nemohou být důvodem k reklamaci. 

 

Zákazník má právo na výměnu či opravu zakoupeného zboží, které:

 1. neodpovídá popisu,
 2. není uspokojivé kvality

 

Postup reklamace

 1. Informujte nás o reklamaci pomocí reklamační aplikace Retino, telefonicky, e-mailem, či písemně na níže uvedených kontaktech. Pokud zasíláte email, prosíme o uvedení: vaše adresa, číslo prodejního dokladu, typ zboží a jeho vzor, a popis závady. Dále pak č. bankovního účtu, na který by v případě uznání reklamace, byla kupní odeslána.
 2. Odešlete reklamované zboží na adresu: Eshop Bosonožka,  Křižíkova 68a, Brno 61200. Do zásilky uveďte jméno, příjmení, email a telefonický kontakt, důvod reklamace, vaši adresu a doklad (kopii dokladu) o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího.

  Zboží musí být řádně očištěno a suché, zasláno v obalu, ve kterém nedojde při přepravě k jeho poškození. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

 

Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v závislosti na povaze reklamované vady, obvykle do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

 

 

Převzetím zboží kupující výslovně souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude kupujícím použito i přes jeho vadnost.

Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 12 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při jeho převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu - byla li nižší cena pro tuto vadu sjednána, na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním - u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, na vadu vyplývající z povahy věci.

 

Kupující má právo požadovat:

 1. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - použije se prioritně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, případně její součásti,
 2. dodání nové věci,
 3. právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad, a pokud kupující nežádá slevu.

Kupující má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodávajícího. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: 
adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
 

 1. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Adresa pro zasílání zboží:

Eshop Bosonožka

Křižíkova 68a

 Brno 61200